Fundacja DOGIQ

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Fundacja DOGIQ

Wstęp Deklaracji

Fundacja DOGIQ zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu dogiq.org.pl Fundacji DOGIQ w Katowicach.

Dane teleadresowe jednostki:

Fundacja DOGIQ
ul. Brynowska 51D
40-584 Katowice

Kontakt do administracji Fundacja DOGIQ:
Tel.: +48 534 011 381

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie www Fundacja DOGIQ

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  1. wersję kontrastową,
  2. użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie bez używania myszki
  3. staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

 

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Fundacja DOGIQ oraz audytu zewnętrznego. RAPORT (pdf, 245kB)

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-12-20

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

e-mail: kontakt@dogiq.info.
Telefon: +48 534 011 381

Procedura wnioskowo-skargowa

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na dane teleadresowe Fundacja DOGIQ lub adres e-mail: kontakt@dogiq.info

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Fundacja DOGIQ.

 

Dodatkowe informacje:

W zakresie dostępności architektonicznej:

Fundacja DOGIQ zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynków i pomieszczeń poprzez wsparcie innej osoby.

 

USTAWA z dnia 19 lipca 2019r o zapewnianiu dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami – art. 6,

Dostępność architektoniczna – minimalne warunki

Obowiązki wynikające z Ustawy

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren Fundacja DOGIQ.

Dostęp alternatywny

Zapewnienie możliwości poruszania się po piętrach i pomiędzy piętrami,

 

Biuro Fundacji DOGIQ znajduje się na poziomie -1. Do budynku prowadzą prowadzą wąskie schody, przy których nie ma możliwości zamontowania dostępnych na rynku rozwiązań niwelujących takie bariery architektoniczne. Fundacja zapewnia dostęp alternatywny.

Fundacja DOGIQ zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby-pracownika Fundacja DOGIQ. Spotkania z osobami z niepełnosprawnością ruchową odbywają się w dostępnych miejscach publicznych, poza budynkiem, w którym znajduje się biuro.

Umożliwienie dotarcia do wszystkich pomieszczeń(z wyjątkiem technicznych) w budynku

 

Fundacja DOGIQ zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Fundacja DOGIQ. Istnieje również możliwość kontaktu z administracją Fundacja DOGIQ w inny sposób tj. online poprzez platformę do wideokonferencji Clickmeeting.

 

Umożliwienie nawigacji wewnątrz budynku w szczególności osobom z wadami wzroku oraz słuchu

Nawigacja wewnątrz budynków realizowana jest poprzez dostęp alternatywny.

Fundacja DOGIQ zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Fundacja DOGIQ

Umożliwienie wejścia do budynku z psem asystującym,

 

Fundacja DOGIQ zapewnia możliwości wejścia do budynku z psem asystującym. Poruszanie się w budynku realizowane jest poprzez dostęp alternatywny.

Fundacja DOGIQ zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Fundacja DOGIQ oraz zapewnienie wsparcia technicznego

Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynku wszystkim w tym osobom z niepełnosprawnościami.

 

W budynkach Fundacja DOGIQ bezpieczną ewakuację zapewniają oznaczenia dróg ewakuacyjnych tj. tablice informacyjne. Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania realizowane jest poprzez dostęp alternatywny.

Fundacja DOGIQ zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Fundacja DOGIQ oraz zapewnienie wsparcia technicznego

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. Fundacja DOGIQ nie zapewnia obsługi poprzez komunikowanie się  językiem migowym.
  2. Fundacja DOGIQ nie posiada instalacji i urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 

Skip to content